General terms and conditions
Általános Szerződési Feltételek /Lavender Centrum/
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI, KOZMETIKAI, KÉZ és
LÁBÁPOLÁS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

A Lavender Centrum (THE FUTURE KFT.) , mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) valamint Ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél)

a Szolgáltató és Ügyfél együttesen: Felek (a továbbiakban: Felek) között létrejött fenti szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésre (a továbbiakban Szerződés) a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az irányadóak. Az Ügyfél a Szerződés aláírásával ismeri el, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

I. A SZOLGÁLTATÁS ÉS KEDVEZMÉNYEZETTEK, TERMÉKELADÁS

1.1. A Szolgáltatás


A Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett vállalja a fenti szolgáltatások, és más kapcsolódó szolgáltatások nyújtását a weboldalon részletesen meghatározott tartalommal (a továbbiakban: Szolgáltatások) a Szerződésben Kedvezményezettként megjelölt személyek részére, az az, aki azt a nyilvántartási rendszeren belül regisztráltan, azt igénybe veszi. Szolgáltató tevékenységét alkalmazottai, külön szerződéssel igénybevett közreműködői, megbízottaival látja el. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

Az Ügyfél a Szerződés hatályba lépésének napjától megrendeli a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat és kötelezettséget vállal arra, hogy azokat szerződés szerinti feltételek mellett igénybe veszi, szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti.

1.2. A Kedvezményezettek

A Szolgáltató a Szerződésben írt Szolgáltatást az Ügyfél által egyoldalúan meghatározott természetes személyek (a továbbiakban: Kedvezményezettek) részére nyújtja. Az Ügyfél a Szerződés elfogadásával egy időben, a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az orvosi szolgáltatásokhoz tartozó nyilatkozatok és egyéb felvilágosító anyagok. A Kedvezményezetti kört az Ügyfél egyoldalúan módosíthatja a jelen ÁSZF-ben rögzített eljárási rend betartásával. Az Ügyfél jogosult és köteles a Kedvezményezetteket az igénybe vehető Szolgáltatások köréről és az igénybevétel
feltételeiről tájékoztatni. A tájékoztatás elősegítéséhez a Szolgáltató külön tájékoztató anyagokat adhat át az Ügyfélnek, illetve közvetlenül is eljuttathat a Kedvezményezetteknek. Ezen tájékoztató anyagok nem részei a Szerződésnek, csupán a Szolgáltatások megismerését célozzák.

1.3. Termékek eladásra vonatkozó szabályok:

Bármely termék csak bontatlan csomagolás esetén CSERÉLHETŐ 5 napig NYUGTA ellenében. Hibás termék esetén cserére ill. reklamációra 3 nap áll rendelkezésre.

II. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei


2.1.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szerződésben foglalt Szolgáltatások szakszerű és szerződés szerinti, megfelelő nyújtására. Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megtagadni, amennyiben a beteg egészségi állapota nem teszi lehetővé a szolgáltatás elvégzését. A Szolgáltató adhat Ügyfelének olyan szakorvosi elérhetőséget, mely vélhetően segítségére lesz egészségi állapotával kapcsolatban. A Szolgáltatásokat a Szolgáltató szakképzett személyzettel és közreműködők igénybevételével nyújtja a Szolgáltató 1024 Budapest, Retek utca 10. alatt.

A Lavender Centrum nyitvatartási ideje:
- hétfőtől szombatig 10.00 órától 20.00 óráig tart nyitva, vasárnap és ünnep napokon
zárva tart.
Minden szolgáltatásra csak bejelentkezés alapján van lehetőség. A nyitvatartási időn kívül nincs kapcsolattartási lehetőség.

2.1.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Kedvezményezetteket előzetes bejelentkezés alapján a fenti Intézményben fogadja és Szolgáltatásokat nyújt a részükre.
2.1.3. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásáért a weboldalon (Szerződésben) rögzített díjazásra jogosult.

2.2. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

2.2.1. Az Ügyfél jogosult egyoldalúan, a Szolgáltató rendszerében írásban módosítani. Az így megtett módosítások a Szolgáltató részére történő közléssel (kézbesítés, automata e-mail), a közlésnaptól válik hatályossá.

2.2.2. Az Ügyfél köteles a lefoglalt időpontban a Szolgáltatónál megjeleni. Akadályoztatás esetén a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, az az időpontot 24 órával lemondani, vagy önállóan törölni, de minimum 5 órával a szolgáltatás megkezdése előtt.

2.2.3. Az Ügyfél köteles a weboldalon rögzített díjat a Szolgáltató részére megfizetni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a le nem mondott időpont foglalás estén az elmaradt szolgáltatás 50 %-át a Szolgáltatónak megfizeti a következő alkalommal, az időpont fenntartási díj okán.

III. DÍJAZÁS

3.1. A Szolgáltatás díja

Az Ügyfél a jelen Megállapodás alapján a weboldalon nyújtott Szolgáltatásokért díjfizetésre köteles. A fizetendő Díj a weboldalon található árlistában azonnal elérhető, még a szolgáltatás lefoglalása előtt. Az árlistán szereplő orvosi szolgáltatási árak nettó árak. Az egyéb szolgáltatások ára bruttó ár, 27 % Áfat tartalmaz. A Szolgáltató köteles az Ügyfelet írásban tájékoztatni a Díj emelkedésének mértékéről, melyet a weboldalon elsőként az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél a foglaláskor érvényes Díjat köteles fizetni.

3.2. A Díj megfizetése

A díj megfizetése a Szolgáltató telephelyén történik, melyről az Ügyfél minden alkalommal nyugtát kap, vagy külön kérésre ÁFA-s számlát. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél részére kedvezmény adni, a kedvezmény mértéke a Szolgáltató vezetőjének egyéni döntésköre.

IV. SZERZŐDÉSSZEGÉS

4.1. Amennyiben az Ügyfél fizetési kötelezettségének a helyszínen nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást a jövőben felfüggeszteni, valamint a díj behajtásáról a megfelelő jogi szabályozásnak megfelelően gondoskodni. A felfüggesztés időtartamát a Szolgáltató egyoldalúan jogosult meghatározni.

V. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, IDŐTARTAMA

5.1. Ezen Szerződés az időpont lefoglalásakor életbe lép.

VI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

6.1. A Szerződés megszűnik:
- a Szerződés határozatlan időtartama megszűnik a szolgáltatás befejezésével, mely a következő foglaláskor ismét hatályba lép.

VII. PANASZKEZELÉS, GARANCIA

1.1 Az orvosi szolgáltatások esetén az Ügyfél (Páciens) jogosult időpontot díjmentesen egyeztetni, amennyiben a kezelés eredményével kapcsolatos kérdése van.
1.2 Kozmetikai kezelésekkel kapcsolatban az Ügyfél jogosul egyszeri 20 perces konzultációt igénybe venni, amennyiben a kezeléssel eredményével kapcsolatban kérdése van.
1.3 Kéz és lábápolással kapcsolatos garancia: Normál lakk esetében 1 órán belüli, nem figyelmetlenségből eredő panasz kezelésre van lehetőség, tartós lakk (gél lakk) szolgáltatás esetén garanciális javítás 3 napig érvényesíthető. Épített köröm szolgáltatás esetében 7 napig végezhető garanciális javítás. Kövekkel kapcsolatban a kiesésre vonatkozóan nem tudunk cseregaranciát adni. A professzionális anyagok magas minősége miatt az allergiás reakciók előfordulása nagyon ritka. Amennyiben egyéni érzékenység miatt a reakció előáll, ezért a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.

VIII. FOGLALÁS, IDŐPONTRA ÉRKEZÉS

1.1. A Szolgáltató az Ügyfél részéről 10 perc késést tud elfogadni, ezt követően a szolgáltatást a maradék időtartamra átalakíthatja, vagy lecsökkentheti, vagy nagyobb mértékű késés esetén törölheti. Többszöri késés esetén a Szolgáltató jogosult az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatást megtagadni.
1.2. Lefoglalt szolgáltatás a helyszínen nem módosítható, mivel az időtartamok eltérőek, az Ügyfél tudomásul vesz, hogy a foglalt szolgáltatás köteles a Szolgáltató adni.

VII. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

7.1 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett
jogainak a gyakorlását. Továbbiak részletesen olvashatóak a www.lavendercenter.hu weboldalon:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

7.5. A Felek vállalják, hogy jelen ÁSZF, Szerződés és mellékletei tartalmát, továbbá a Szerződés keretében tudomásukra jutott adatokat, információkat a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy, hatóság részére nem adják ki, kivéve azt az esetet, amikor erre jogszabály kötelez.
7.6. A fenti titoktartási kötelezettség a Szerződés fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely ezen adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK


8.1. Az egyik Fél által a másik Félhez a Szerződés alapján intézett valamennyi írásbeli küldemény (“Küldemény”) akkor tekinthető kézbesítettnek, ha azt személyesen a másik Fél részére átadásra, továbbá, ha postai úton, illetve fax vagy e-mail útján a másik Fél Szerződésben rögzített címére megküldésre kerül.

Szolgáltatónak címzett Küldeményt az alábbi címre kell küldeni:
Név: The Future Kft.
Kapcsolattartó személy: Guittman Katalin
Cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 29.
Telefon: +36202209374
E-mail: office@mainoffice.hu

A Küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni:
a) személyes kézbesítés esetén az átvételkor;
b) ajánlott levél esetén legkésőbb a feladástól számított 5. napon;
c) normál levél esetén legkésőbb a feladástól számított 7. napon, feltéve, hogy a címzett Fél az átvételt visszaigazolta;
d) e-mail esetén azon a napon, melyen a címzett Fél az átvételt visszaigazolta.

8.2. A Felek a valamennyi nyilatkozatukat írásban kötelesek megtenni, szóban, telefonon nyilatkozat tétel nem szabályszerű, nem kerül elfogadásra. A Szerződés módosítása, kiegészítése (ideértve jelen pontot is) kizárólag írásban érvényes.
8.3. A Szerződéssel illetve annak teljesítésével összefüggésben felmerülő vita esetén a Felek kötelesek megkísérelni a békés egyeztetést.
8.4. A melléklet(ek) a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi(k).
8.5. Amennyiben jelen ÁSZF, illetve a Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti az ÁSZF, illetve a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a szabályozás(ok) érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzéseinek. ÁSZF illetve a Szerződés végrehajtása vagy értelmezése során esetleg felmerült szabályozási hézagokra is.
8.6. A Felek a Szerződésből eredő vagy azzal összefüggő, mindenekelőtt a Szerződés megszegésével, fennállásával, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos vitás kérdések eldöntését a budapesti székhelyű Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá. Az eljárásra a Választott Bíróság saját eljárásrendje az irányadó. A választott bírósági eljárás nyelve magyar.
8.7. A Szerződésre mindenben a magyar jog és a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv és a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény és annak végrehajtási rendeletei rendelkezései az irányadóak.

2018.05.25.
Lavender Centrum /Medical&Beauty&Manicure/ Medical Cosmetology